Coaching jest jak ekscytująca książka, 
której każda strona skłania Cię 
do przeczytana kolejnej…

… ale też wyzwaniem i ciągłym, bezustannym doskonaleniem, ponieważ każdy Klient jest wyjątkowy, inny niż wszyscy pozostali. Każdy człowiek posiada swoją niepowtarzalną historię, doświadczenie, sukcesy, porażki, ograniczenia, niepokoje, wewnętrzny ból.

na czym polega coaching?

Coaching to metoda pracy z klientem (coachee), której głównym celem jest wzmocnienie go i wsparcie w samodzielnym dokonaniu zmiany opartej na własnych odkryciach, wnioskach i zasobach.

Można powiedzieć, że proces coachingowy  – na który składa się określona liczba sesji (spotkań) – to cykl uczenia się klienta (samokształcenie), jego samopoznania i w konsekwencji rozwoju – który przekłada się na poprawę jakości życia klienta w danej dziedzinie.

Proces coachingowy koncentruje się na przyszłości, ponieważ istotą coachingu jest realizacja pragnień klienta. I choć może brzmieć to patetycznie, to przecież chęć realizacji projektu zgodnie z założonymi wskaźnikami, tęsknota za uruchomieniem własnego biznesu czy znalezienie odkładanego w czasie rozwiązania w temacie poprawy zdrowia – to przecież nic innego jak pragnienia.
Dlatego decydując się na coaching klient powinien wiedzieć, że celem jego działań – nawet tych pozornie małych – jest rejestrowanie postępów i przemieszczanie się do przodu. Umożliwiają to jasno postawione na początku procesu kryteria sukcesu, dzięki którym poznaje, że idzie w odpowiednim kierunku, tam gdzie znajduje się jego cel.

Czym są kryteria sukcesu? To nic innego jak sprecyzowane odpowiedzi na pytanie: po czym dokładnie poznam, że osiagnąłem to – co chciałem osiągnąć.

Zadaniem coacha jest tworzenie takich warunków w procesie, żeby klient (coachee) mógł uporządkować podjęte działania w czasie – zawsze w odniesieniu do obranego celu. Kim zatem jest coach?

Kim jest coach?

Coach mobilizuje klienta do zmiany i dlatego można nazwać go indywidualnym trenerem. W relacji coachingowej uruchamia reakcje
i działania klienta, które mają prowadzić go do refleksji, a w konsekwencji do satysfakcjonujących rozwiązań.

Coach jest również ekspertem w dziedzinie coachingu smile. Co to oznacza? Powinien znać metody, techniki, podstawy zarządzania ludźmi, komunikacji, motywowania. Dobrze, jeśli jego wiedza
i umiejętności dotyczą także znajomości ludzkiej percepcji, stylów komunikowania się, budowania relacji czy procesów poznawczych człowieka.

Czy coach musi być specjalistą w dziedzinie, którą zajmuje się klient? Nie jest to warunek konieczny.
W końcu, jak pokazują liczne przykłady,
aby być wybitnym pedagogiem nie trzeba mieć własnych dzieci, aby skutecznie zarządzać szpitalem – nie trzeba być lekarzem. Zatem coach – jest fachowcem
od motywowania klienta i żeby skutecznie wspierać jego rozwój, nie potrzebuje być autorytetem w jego branży.

relacja coachingowa

Coaching – zawsze podejmowany świadomie i za zgodą klienta – wymaga kontraktu i kontaktu wink. Kontrakt pomiedzy stronami coachingu określa zasady współpracy i odpowiedzialności. Jest formalnym dokumentem w którym znajdują się min. zapisy związane z organizacją procesu czy sponsoringiem (kto płaci za coaching).

Kluczowa w procesie coachingowym jest relacja pomiędzy klientem a coachem, bo bez niej…nie ma coachingu. Jej podstawą jest zaufanie i szacunek, bez których uzyskiwanie rezultatów przez klienta i poprawienie jakości jego życia w określonej dziedzinie – jest niemożliwe.

W coachingu to klient bierze odpowiedzialność za wyniki procesu, a coach za warunki brzegowe relacji. To oznacza, że klient kieruje procesem, a coach dopasowuje swoje sugestie do jego potrzeb i pozostaje bezstronny. To, co ma miejsce podczas sesji: skojarzenia klienta, jego pomysły, zasoby, rozwiązania – są jego własnością. Jeśli klient podejmuje działania lub też, z jakiegoś powodu tego nie robi – zawsze jest to jego autonomiczna decyzja.

Relacja coachingowa jest relacją równorzędną, w której żadna ze stron nie jest zwierzchnikiem czy podwładnym. Fundament tej relacji okeśla etyka coachingu w której obowiązują zasady odpowiedzialności za siebie, szacunku, akceptacji, dyskrecji, prawości, klarowności, elastyczności myślenia oraz neutralności.
Zasady etyki coachingu, którymi kierujemy sie w naszej pracy z  klientami znajdziesz TU.

 

założenia coachingu czyli 5 zasad miltona ericksona

 

Posługiwanie się 5 zasadami Miltona Ericksona służy budowniu relacji coachingowej między coachem a klientem i stanowi esencję tego, co powinieneś wiedzieć na temat procesu coachingowego. 

zasada 1 - ludzie są ok tacy, jacy są

To, na jakim etapie życia jesteś nie ma większego znaczenia, ponieważ zawsze możesz wspiąć się o szczebel wyżej w procesie samokształcenia, odkrywania, uczenia się. Dziś – to po prostu stan wyjściowy do dalszego rozwoju – w kierunku osiągnięcia pragnienia.

Zasada OK jest genialna w swoje prostocie -podkreśla, że ludzie mogą się rozwijać i zmieniać przez całe życie, mogą dowolnie tworzyć nowe nawyki i nabywać kolejne kompetencje. Czas na zmianę jest dobry bez względu na wiek, status spoleczny czy sytuację życiową.

Dzięki takiemu podejściu coach nie ocenia, ani niczego nie narzuca. Może udzielać informacji zwrotnej, jeśli klient chce ją usłyszeć.
Zasada OK
przypomina o szacunku, jaki należy się klientowi oraz jego wartościom. Coach nie chce zmieniać klienta, bo chęć zmiany wypływa z cochee. Natomiast coach tworzy przestrzeń,w  której strony relacji mogą się zrozumieć i być po prostu sobą.

zasada 2 - ludzie mają w sobie wszystkie potrzebne zasoby

Klient posiada wystarczającą ilość różnorodnych umiejętności, wiedzy, kompetencji i innych zasobów, które są niezbędne do wprowadzania zmiany.

Świadomość własnych możliwości pozwala klientowi „wziąć sprawyw swoje ręce” i zrezygnować z potrzeby ciagłego poszukiwania dobrych rad czy dążenia za wszelką cenę do akceptacji innych. Ten konstruktywny sposób myślenia klienta napędza jego działanie i nadaje sens osobistym poszukiwaniom, wysiłkowi i automotywacji.

zasada 3 - człowiek dokonuje najlepszego wyboru w danym momencie

Zasada ta oddaje klientowi odpowiedzialność za dokonywane wybory i oznacza pełną akceptację jego decyzji przez coacha. Rozwiązania coacha nie mają znaczenia w relacji coachingowej tzn. coach nie doradza, nie sugeruje, nie podsuwa swoich koncepcji realizacji celu klienta. To czyni coaching wyjątkową metodą wsparcia, która różni się od mentoringu, doradztwa czy terapii. Klient sam określa swoje cele rozwojowe i w oparciu o własne zasoby – dokonuje najlepszych rozwiązań.

zasada 4 - każdemu zachowaniu towarzyszy pozytywna intencja

Zdarza się, że klient postrzega siebie jako sabotażystę, który działa przeciwko sobie. Chodzi tu o podejmowanie działań, które w jakiś sposób klientowi nie służą, przez co może on siebie negatywnie oceniać. Zasada ta przypomina, że ludzkie wybory wynikają z głębokiej, wewnętrznej potrzeby dbania o siebie i mimo, że czasami przybierają niesłużącą klientowi formę, to kryją się za nimi pozytywne intencje.

Dlatego coach nie ocenia zachowań klienta, ale pomaga mu odszukać to, co naprawdę ukrywa się za danymi reakcjami, postawami czy decyzjami. 

Cele, które stawia sobie klient powinny być ekologiczne – służyć jemu, ale także innym ludziom, środowisku, przestrzeni w  której żyje i pracuje.

zasada 5 - zmiana jest nieuchronna

korzyści z coachingu

Poziom indywidualny:

 • zwiększenie osobistej skuteczności
 • poprawa w obszarze automotywacji i zaangażowania
 • rozwinięcie zdolności przywódczych
 • rozwoj osobisty
 • poprawa jakości życia, w tym relacji w życiu osobistym
  i zawodowym, work life balance
 • zwiększenie celowości i sensowności działań
 • leprze zarządzanie procesem wprowadzanych zmian
 • poprawa w sferze komunikacji i relacji międzyludzkich
 • wprowadzanie w życie nabytych umiejętności, np. w czasie szkolenia
 • doskonalenie się w wybranych obszarach rozwoju osobistego
 • lepsze zarządzanie czasem

Poziom zespołowy:

 • poprawa efektywności zespołowej
 • wypracowanie jasnej wizji rozwoju zespołu i określenie wspólnych celów
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • budowanie dobrej atmosfery pracy
 • poprawa relacji zespołowych i komunikacji w zespole
 • pogłębieie synergii i wykorzystywanie różnorodności zespołowej
 • wzmocnienie motywacji
 • wykorzystywanie potencjału zespołu
 • opanowanie kryzysu i wyprowadzenie zespołu z kryzysu
 • przygotowanie i kontynuowanie pracy projektowej

 

Poziom organizacyjny:

 • podniesienie poziomu sprzedaży, jakości świadczonych usług, rentowności, zyskowności
 • tworzenie firmy i wizji jej funkcjonowania w  przyszłości
 • ograniczenie retencji pracowników
 • lepsze motywowanie pracowników
 • zmniejszenie liczby dni wolnych od pracy czy zwolnień lekarskich branych przez pracowników
 • wprowadzanie i ugruntowywanie ważnych dla organizacji wartości i zachowań
 • skuteczne porozumiewanie się
 • poprawa elestyczności/zdolności związanych z wprowadzanymi zmianami
 • wprowadzanie systemowych rozwiązań w organizacji, np. stałych form wsparcia dla pracowników
 • rozwijanie dojrzałej kultury organizacji

Poziom społeczny:

 • rozwój firmy w kontekście korzyści dla środowiska i społeczeństwa
 • tworzenie silnej marki  firmy wpływającej na inne organizacje
 • promocja wartości firmy w środowisku lokalnym lub globalnym
 • promowanie zrównoważonego rozwoju i organizacyjnej odpowiedzialności społecznej

Właściwie wykorzystany coaching może doprowadzić do wypracowania optymalnych rozwiązań dla jednostek, zespołów czy całych organizacji. Efekty coachingu są widoczne w perspektywie krótko lub długoterminowej – wszystko zależy od rodzaju celów stawianych sobie przez klienta.

Powyżej wymienione korzyści z coachingu są przedstawione w formie ogólnej i dotyczą raczej obszarów zmiany niż konkretnych celów. Bo te – jak definiuje coaching – zawsze ustala klient.

Jeśli uznasz, że coaching to metoda dla Ciebie lub Twojej organizacji – zapraszamy Cię do zapoznania się ze szczegółowa ofertą coachingu – dedykowaną indywidualnym osobom, zespołom i firmom.

W przypadku organizacji tworzymy programy rozwojowe dla jej pracowników.