Polityka prywatności

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Dariusz Goc, Monika Goc, adres do korespondencji: ul. Drukarska 11/13 30-348 Kraków, adres e-mail: biuro@efros.pl;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy, w szczególności zapisania uczestnika, przeprowadzenia kształcenia (szkolenia, coachingu lub innej formy oferowanej przez firmę) oraz wystawienia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w kształceniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom obsługującym Ośrodek Rozwoju Personalnego EFROS Dariusz Goc w zakresie obsługi księgowej, informatycznej oraz prawnej wyłącznie w celu wykonania umów obejmujących świadczenie w/w usług, jak również uprawnionym organom publicznym, przy zachowaniu zasad przetwarzania danych osobowych zawartych w RODO, w tym zasady rzetelności, integralności oraz poufności;
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt. II, w tym przez okres przechowywania wymagany przez właściwe organy, takie jak organy administracji podatkowej, skarbowej oraz organy sprawujące nadzór nad działalnością Administratora;
 5. Na zasadach określonych w art. 15-21 RODO przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do danych osobowych;
 • ich sprostowania;
 • usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pan/Pani, iż przepisy RODO zostały naruszone;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje niemożnością realizacji zadań, o których mowa w pkt. II;

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

Zapisanie się na listę mailingową Ośrodka Rozwoju Personalnego EFROS Dariusz Goc wymaga podania aktywnego adresu e-mail.
Przekazanych nam adresów e-mail nigdy nie przekazujemy podmiotom zewnętrznym.