§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy ORP EFROS Dariusz Goc dostępny pod adresem internetowym https://efros.pl/sklep/ ,prowadzony jest przez Dariusza Goca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Rozwoju Personalnego EFROS Dariusz Goc, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 679 174 94 69 REGON 380779517

§ 2 Definicje

1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ORP EFROS Dariusz Goc, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 679 174 94 69 , REGON 380779517

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym https://efros.pl/sklep/.

4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

11. Operator płatności – PayU

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Drukarska 11/13; 30-348 Kraków 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@efros.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 503 682 672; (+48) 608 605 140 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Alior Bank 76 2490 0005 0000 4000 9860 3635 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8:00 – 17:00

§ 4 Wymagania techniczne i informacje ogólne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. standardowy system operacyjny,
e. standardowa przeglądarka internetowa,
f. warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.

2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. standardowy system operacyjny,
e. standardowa przeglądarka internetowa,
f. warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.

2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 5 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza Kupującego, że Produkty/usługi dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza Kupującego, że kopiowanie treści Produktów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów/usług i może skutkować odpowiedzialnością cywilną

§ 6 Zawieranie umowy i dostawa produktu/usług

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wejść do Sklepu. 2. Wybrać Produkt lub Produkty klikając w przycisk „ KLIKNIJ ABY DOŁĄCZYĆ”. Kliknięcie przekierowuje do formularza rejestracyjnego i płatności.

3. Wypełnić formularz rejestracyjny.

4. Zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest niezbędna do dokonania zakupu,

5. Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

6. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrany produkt.

7. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o wykupieniu Produktu/usługi uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

8. Dostawa zakupionego Produktu/usługi następuje w terminie wskazanym w opisie danego Produktu/usługi.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór jest dołączony do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://efros.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie produktów/usług na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl. 4. Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

§ 10 Regulamin szkoleń

1. W przypadku zakupu szkoleń płatnych, uczestników obowiązuje Regulamin Szkoleń

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.