Coachngowy styl zarządzania jest obecnie uznawany za najbardziej skuteczny w prowadzeniu pracowników. Dlaczego? Ponieważ jest spersonalizowany, tak jak reklamy na Googlu, Netfliks czy Spotify. Indywidualizacja wsparcia sprowadza się do stosowania narzędzi coachingowych, które są odpowiednie do potrzeb pracownika. Stosowanie coachingowego stylu zarządzania ma w ostatecznym rozrachunku zmniejszać retencję w firmach i tym samym – zmniejszać rotację pracowników. Bez względu na to, o jakim rozwoju pracownika mówimy – coaching, jako metoda ułatwiająca zmianę, aktualnie rejestruje najwyższe notowania. Nie można jednak zapominać o elementarnej kwestii, która ściśle łączy się z coachingowym stylem zarządzania. Zmiana, jaka ma docelowo dokonać się w zachowaniach pracownika, finalnie zależy od niego samego. Wszakże można doprowadzić konia do wodopoju, ale nie da się go zmusić do tego, by się z niego napił.

Pokolenie młodych pracowników oczekuje dziś od swoich szefów nie tylko informacji zwrotnej, ale również silnego wsparcia związanego
z rozwojem zawodowym i…osobistym. Popularny w zarządzaniu ludźmi feedback, wydaje się standardem stosowanym przez managerów
i liderów. Tymczasem dla niektórych z nich wciąż pozostaje tabularazą, a czasami nawet wzbudza autentyczną niechęć, zamykającą sie w stwierdzeniach: chyba każdy normalny człowiek wie, co robi źle, a co powinien poprawić; Na takie rzeczy szkoda tracić czasu! I tak są nieskuteczne; Muszę to robić, ale to i tak nie daje żadnych efektów.
Bez względu na skrajne opinie managerskie związane ze skutecznością stosowania informacji zwrotnej, pozostaje ona podstawowym narzędziem motywacyjnym, wspomagającym proces zmiany zachowań pracownika. Zwłaszcza, jeśli mamy na uwadze pracowników generacji milenialsów i pokolenia Z.
Nie od dziś wiadomo, że sama informacja zwrotna jest niewystarczająca, aby wpływać na motywacje ludzi i zatrzymywać ich w firmach. Dlatego sposób zarządzania pracownikami, nakierowany na elastyczne, systematyczne i konsekwentne wsparcie ich rozwoju, uznawany jest za klucz do zatrzymania retencji. Coachingowy styl zarządzania managerów, to właśnie jeden ze sposobów na tworzenie warunków
do tego, żeby pracownicy zaczęli identyfikować się z firmą i jej kulturą organizacyjną.

Kim jest manager zmiany?

Jeśli mówimy o managerze, który potrafi oferować swoim współpracownikom elastyczne, systematyczne i konsekwentne wsparcie,
to nazwiemy go managerem zmiany czy też managerem stosującym coachingowy styl zarządzania.
Ci managerowie, którzy dostrzegają trudności w realizowaniu celów swoich pracowników i chcą wpływać na zmianę ich zachowań wiedzą, że dyrektywny styl zarządzania czy też skłonność do dawaniu „dobrych rad” – są w ogólnym rozrachunku po prostu mało skuteczne.

Optymalnym rozwiązaniem dla managerów jest coachingowy styl zarządzania oparty o takie elementy jak formułowanie celów SMART, zadawanie pytań, diagnozowanie rzeczywistości, tworzenie opcji i planów realizacji celów – zawsze skupionych na zmianie zachowań pracownika, związanych z jego pracą indywidualną i zespołową.

 

Manager zmiany  nawiguje transformację pracownika. Dzięki jego wsparciu pracownik jest bardziej świadomy sensu i konieczności wysiłku, który przecież ma łączyć się z widoczną poprawą wyników i satysfakcją z wykonywanej pracy. Co to oznacza? Że pracownik powinien dostrzegać konkretne korzyści, które będą wynikały ze zmiany jego zachowania.
Kiedy pracownik wie: po co ma coś robić, co ma robić i jak ma coś zrobić – wówczas jest mu łatwiej podjąć wyzwania związane
z nabywaniem nowych umiejętności czy wiedzy. W praktyce może łączyć się to z przekwalifikowaniem, zmianą nawyków a nawet myślenia. W uzyskaniu tych informacji i w towarzyszeniu pracownikowi w procesie zmiany, pomaga właśnie manager.
Manager coach pomaga pracownikowi radzić sobie z zagrożeniami, które pojawiają się w jego życiu zawodowym, a które przekładają się
na efekty jego pracy i poczucie zadowolenia. To może być optymalizacja czasu, gdy pracownik koordynuje kilka projektów, zarządzanie emocjami czy radzenie sobie z konfliktami w zespole, a być może elementarna komunikacja, od której zależy przepływ informacji.
Manager coach, aby realizować tego typu zadania, nabywa kompetencje liderskie. Poprzez rozwój swoich pracowników rozwija również samego siebie. Można więc powiedzieć, że w tym przypadku proces coachingowy ma szersze pole rażenia – nakierowany jest na korzyści
dla pracowników, samego managera i holistycznie – całej firmy.

 Jakie korzyści ma pracownik z coachingowego stylu zarządzania managera?

Manger coach czy też manager zmiany jest w stanie prowadzić karierę pracownika zgodnie z jego potrzebami, łącząc przy tym realizację celów firmy. Takie działania są widoczne  we wzroście efektywności pracy indywidualnej i zespołowej pracowników, które ostatecznie przekładają się przecież na zyski firmy. Manager coach pomaga pracownikowi:

 

 • w czasie „zmrożenia”, które może być efektem wypalenia zawodowego lub innej trudnej sytuacji życiowej,
 • zbudować zdolność „zdrowienia”. Nabierania swoistej odporności i wytrzymałości, które powinny przekładać się na jakość i ilość wykonywanych przez pracownika zadań,
 •  w myśleniu strategicznym, racjonalnym planowaniu i ustalaniu priorytetów,
 • podtrzymywać motywację w uczeniu się nowych umiejętności czy radzeniu sobie z prokrastynacją, w tym uświadamianiu przekonania,
  że ciągłe uczenie się jest standardem w każdej jednej dziedzinie życia zawodowego,
 • ukierunkować cele rozwojowe pracownika. Skoncentrować się na najsilniejszych umiejętnościach, które ułatwiają rozwój innych kompetencji pracownika.

Co jest najbardziej skuteczne  w coachingowym stylu zarządzania ludźmi przez managera, a co przynosi najmniejsze efekty?

Z badań EZRA – organizacji, która prowadzi programy coachingowe dla kadry managerskiej firm na wszystkich kontynentach –  wynika,
że w działaniach menagerów coachów najbardziej wzmacnia się umiejętność stawiania priorytetów u pracowników (28%), dalej zarządzanie konfliktem (22%) i współpraca (21%). Najmniej korzystają pracownicy z uczenia się stawiania celów (9%), wykorzystywania różnorodności
w organizacji (8%) i koncentracji na klientach (7%).
Managerowie, podobnie jak pracownicy, wskazują na potrzebę i konieczność rozwijania tzw. kompetencji miękkich [miękkich skilsów ? ],
które stanowią podstawę do tego, aby być skutecznym, odpowiedzialnym i zaradnym pracownikiem wykorzystującym różnorodność w organizacji, współpracującym i zorientowanym na realizacje celów, dbającym również o samego siebie i swój zespół.

Oczywiście nie można zapominać, że manager – coach nie jest czarodziejem, a do jego podstawowych  zadań należy realizowanie celów zorientowanych na zyski firmy. Dbałość o pracowników i ich rozwój powinna wynikać zatem z priorytetów organizacji. Nie chodzi już tylko
o doskonalenie charakterystycznych umiejętności związanych z określoną branżą. Chodzi raczej o szersze spektrum wsparcia pracowników – również w tych aspektach, które nie określają ich „twardych” kompetencji, ale mają silny wpływ np. na ich kondycję psychiczną, w  tym zadowolenie z pracy czy balans życia zawodowego i prywatnego, komunikację z zespołem, odpowiedzialność, wyznawane wartości.

Umiejętności liderskie niezbędne w coachingowym stylu zarządzania pracownikami

Manager zmiany potrzebuje rozwijać te swoje umiejętności, które wykorzysta  w pracy z pracownikami, aby wzmacniać ich w procesie szeroko rozumianej zmiany. Należą do nich w pierwszej kolejności:

 • umiejętność formułowania celów,
 • budowanie relacji opartej o zaufanie i wiarygodność,
 • zadawanie adekwatnych pytań,
 • zarządzanie czasem,
 •  planowanie działań wspierających proces zmiany zachowań pracownika,
 • motywowanie,
 • udzielanie informacji zwrotnej,
 • monitoring pozwalający na określenie, czy zmiana zachowań pracownika przynosi pożądane i ustalone na początku procesu efekty.

Jasną sprawą jest, że manager może być wykwalifikowanym coachem i coachingowy styl zarządzania stanowi w jego pracy standard.
Nie możemy jednak zapominać o większej części managerów, którzy takich kompetencji nie mają.
Dlatego też, w ramach wspierania naszych partnerów biznesowych, oferujemy dopasowane do specyfiki firmy programy rozwojowe. Managerowie mogą dowolnie korzystać z rozwoju tych umiejętności, które przydadzą im się  w pracy z ich pracownikami dziś i w najbliżej przyszłości.